برنامه عملياتي بهينهسازي مصرف انرژي درصنعت سيمان كشور در 1404 افق

در اين مقاله پس از ارائه خلاصهاي از وضعيت صنعت سيمان كشور از نظر ميزان توليدات محصول و مصرف انرژي و مقايسه با وضعيت جهاني، توضيح مختصري در خصوص راهكارهاي بهينهسازي مصرف انرژي در كارخانههاي سيمان كشور ارائه شده است. در اين تحقيق تلاش شده است با مطالعه وضعيت كارخانههاي كشور از نظر مصرف انرژي و تكنولوژيهاي به كار گرفته شده در آنها، ميزان كاهش شاخص مصرف انرژي در اثر اجراي راهكار در هر كارخانه، تعداد كارخانههايي كه هر راهكار در آن قابليت اجرا دارد، ميزان متوسط سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي هر راهكار و پتانسيل صرفهجويي مصرف انرژي در اثر اجراي هر را  راهكار در كل كشور ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *