برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره چرخان شركت توزيع با توجه به شاخص پرشدگي خطوط

در اين مقاله مدلي جهت برنامهريزي شركت توزيع در بازار روز بعد به منظور تامين انرژي مورد نياز شبكه و همچنين تامين ذخيره چرخان كافي ارائه ميشود. مدل برنامهريزي ارائه شده با هدف كمينه نمودن هزينه هاي شركتتوزيع مشتمل بر بهرهبرداري منابع توليد پراكنده در مالكيت خود، خريد انرژي از بازار عمده فروشي و تامين ذخيره چرخان مورد نياز شبكه ميباشد. مدل تامين ذخيره چرخان شامل تامين ذخيره چرخان با استفاده از منابع توليدپراكنده و همچنين خريد ذخيره چرخان از بازار عمدهفروشي درنظرگرفته شده است. در اين مقاله، به منظور محاسبه ميزان پرشدگي خطوط شبكه از پخشبار DCاستفاده شده و با ارائه سه سناريوي مختلف، تاثير منابع توليدپراكنده بر جنبههاي تجاري و فني شركتتوزيع مورد بررسي قرار ميگيرد. به منظور حل مدل ارائه شده از روش برنامهريزي غيرخطي آميخته با عدد صحيح در محيط نرمافزار GAMSاستفاده شده است. نتايج به دست آمده، دقت مدل پيشنهادي و شبيه سازي صورت گرفته را نشان ميدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *