برنامه ريزي ميان مدت شركتهاي توزيع در فضاي رقابتي صنعت برق ايران

با توجه به قانون استقلال شركتهاي توزيع, تامين بار مشتركين از طريق خريـد انـرژي از بازارهـاي روزانـه انـرژي يـا عقـد قراردادهاي ميانمدت يا بلندمدت يكي از وظايف اصـلي ايـن شركتها در فضاي رقابتي صنعت برق ميباشد. از اينرو مـساله برنامه ريزي ميانمدت و تنظيم بهينه قراردادهاي پيشخريد در اين مقاله مورد مطالعه و ارزيابي قرار ميگيرد. از ديدگاه يـك شركت توزيع, مساله مـورد مطالعـه بـه صـورت يـك مـساله رياضي فرمولبندي شده و هدف از حل آن برقـراري مـصالحه بـين خريـد از بـازار روزانـه و خريـد از طريـق قراردادهـاي دوجانبه ميباشد. با توجه به عدمقطعيتهاي 1متنـاظر بـا قيمـت بازار روزانه و بـار، روش درخـت سـناريو جهـت مدلـسازي عدمقطعيت ها به خدمت گرفته ميشود. با توجه به ساختار بازار برق ايران, قيمت خريـد از بـازار بـر اسـاس قيمـت متوسـط موزون در نظر گرفته شده اسـت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *