برنامه ريزي مشاركت قابليت اطمينان محور واحدهاي نيروگاهي در حضور مزارع بادي

 تامين انرژي الكتريكي بهصورت مداوم و با سطح كيفيت مناسب يكي از مهمترين دغدغههاي بهرهبرداران شبكههاي قدرت مي – باشد. بر اين مبنا ارزيابي سطح قابليت اطمينان سيستم در بهرهبرداري از شبكهي قدرت از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد. افزايش سهم انرژي – هاي تجديدپذير در سيستم قدرت باعث گرديدهاست كه بررسي تاثيرات مزارع بادي بر روي شبكههاي قدرت يكي از مسائل مهم قلمداد گرديده كه به دليل رفتار تصادفي توان خروجي اين واحدهاست. از جمله اهداف مقاله حاضر بررسي تاثيرات حضور مزارع بادي در چگونگي تغيير هزينههاي بهرهبرداري و شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم قدرت مي – باشد. به اينمنظور مدلي مناسب براي مزارع بادي با استفاده از دادههاي واقعي پيشنهاد ميشود و با بهرهگيري از روش احتمالاتي تخمين دو نقطهاي، نيروگاه بادي مدل گرديده و مطالعات قابليت اطمينان در قالب يك مسالهي برنامهريزي احتمالاتي مشاركت قابليت اطمينان محور واحدها بررسي شدهاست و از نرمافزار GAMSبراي حل آن استفاده شدهاست. كارايي ساختار ارائه با بهرهگيري از شبكهي 24باس IEEE-RTSمورد ارزيابي قرار گرفتهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *