برنامه ريزي كوتاه مدت تأمين سوخت نيروگاه ها در شرايط بحران

از اواسط ديماه سال گذشته همزمان با برودت بي سـابقه دمـا در بيشتر نقاط كشور و افزايش مصرف گاز ساير مصارف غير نيروگاهي، تامين گـاز در بسـياري از نيروگاههـاي كشـور بـا محدوديتهاي جدي روبرو شد و حتي به صورت كامـل قطـع گرديد. در اين شرايط نيروگاههـاي حرارتـي بـا سـوخت دوم خود كه عمدتاً گازوئيل و يا مـازوت مـيباشـد بهـرهبـرداري شـدند. در محـدوده تحـت پوشـش شـركت بـرق منطقـهاي خراسان با توجه بـه حجـم مخـازن و محـدوديتهاي تـامين و انتقال سـوخت دوم بـه نيروگاههـا و همچنـين مصـرف بـرق منطقه، سطح مخازن ذخيره سوخت به شدت كاهش يافت، به طوريكه حتي در برخي از نيروگاهها با توجه به تامين روزانـه سوخت توسط شركت نفت ميـزان سـوخت پاسـخگوي يـك روز كامل نبود و امكـان خاموشـي اجبـاري بخشـي از بارهـا قریب الوقوع مینمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *