برنامه ريزي ظرفيت سيستم توليد بر اساس شاخص هاي قابليت اطمينان

در اين مقاله، نحوه برنامهريزي ظرفيت سيستم توليد بر اساس شاخص ميانگين قطعي بار ) ( LOLEدر شبكه بـرق اصـفهان با فرض جزيرهاي شدن آن ارائه شده است. بـدين منظـور بـر اساس اطلاعات خروجهاي اضـطراري و برنامـه ريـزي شـده واحدهاي توليدي موجود در سـالهـاي 1382تـا 1386و بـا استفاده از منحني پيك بار روزانه در سـال، ارزيـابيهـا انجـام شده و با رشد بار متوسط 6درصد، بهينهترين ظرفيت توليد از ميان گزينه هاي موجود، از نظر ظرفيـت نـامي، تعـداد و سـال وارد شدن در مدار بدست آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *