برنامه ريزي شارژ بهينه و هماهنگ خودروهاي الكتريكي هيبريدي با عملكرد منابع توليد پراكنده در سيستمهاي توزيع

افزايش ميزان تقاضاي انرژي يكي از چالشهاي مهمي است كه شركتهاي برق با آن روبرو هستند، در حاليكه نتايج اين افزايش تقاضا ميتواند در افزايش آلودگيهاي محيطي و گرماي جهاني موثر باشد. در اين زمينه، بخش حمل ونقل سهم عمدهاي را در ميزان تقاضاي انرژي و همچنين آلودگي زيست محيطي دارا ميباشد. در كانادا، تقريبا %35مجموع ميزان تقاضاي انرژي مربوط به بخش حمل و نقل است و اين مسأله زمينهساز دومين منبع عظيم انتشار گازهاي گلخانهايي ميباشد. بنابراين دولتها درصددند تا به سمت استفاده از اقتصاد انرژي سبز و همچنين افزايش سطح نفوذ منابع انرژي تجديدپذير و قابليت اتصال به شبكه خودروهاي الكتريكي پيش بروند. در اين مقاله، از يك پخش بار بهينه دوسطحي به هدف حداقل نمودن تلفات فيدر در سطح بالايي مسأله و ديگري كاهش هزينه شارژ خودروهاي الكتريكي هيبريدي قابل اتصال به شبكه در سطح پاييني استفاده شدهاست. اين مساله به منظور درك اثر شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي در داخل شبكه ارائه شده است.همچنين اثر برنامه پاسخ تقاضاي زمان استفاده بر روي برنامه شارژ خودروها آزمايش شده است. اثر شارژ و دشارژ كردن خودروهاي الكتريكي برروي سيستم توزيع در حضور ساير منابع انرژي تجديد پذير مورد بحث قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *