برنامه ريزي ديناميكي توسعه شبكه انتقال با بكارگيري روش جديد كدگذاري اطلاعات در الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله جهت حل برنامهريزي ديناميكي توسـعه شـبكه انتقال DTNEPاز يكي از روشـهاي سـاده و در عـين حـال قدرتمند در حل مسائل بهينهسازي بـا ابعـاد گسـترده، بـه نـام الگوريتم ژنتيك ) (GAاسـتفاده شـده اسـت. در GAبـه كـار گرفته شده كدگذاري جديد و منحصر بـه فـردي ارائـه شـده است كه در نتيجه آن، طول كروموزوم نسـبت بـه روشهـاي معمول به طور چشمگيري كاهش يافته و نيـز تعـداد ژنهـاي كروموزوم مستقل از تعداد سالهاي برنامهريزي گشـته اسـت. از ديگر نكات قابل توجه، تعريف يـك ژن جديـد بـه منظـور لحاظ نمودن پارامترهاي فني بيشتر )نظير سطح ولتاژ و تعـداد هاديهاي هر فاز( با روشي كاملاً انعطافپذير است كه سـبب شده تا ضمن جامعيت بخشيدن به DTNEPحـداقل افـزايش در طول کروموزوم تعریف شده پدید آمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *