برنامه ريزي جامع توسعه ديناميكي شبكه توزيع با درنظر گرفتن قابليت اطمينان، عدم قطعيت و ملاحظات بهره برداري، در حضور توليدات پراكنده

پيدايش منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع فرآيند طراحي و بهره برداري از اين شبكه ها را تحت تأثير قرار داده است. در اين مقاله برنامه ريزي توسعه ديناميكي شبكه توزيع در حضور اين منابع فرمول بندي و اجرا گرديده است. در روش پيشنهادي منحني تغييرات بار، عدم قطعيت هاي موجود، قابليت اطمينان و ملاحظات بهره برداري مورد توجه قرار گرفته است. همچنين امكان بهره برداري از منابع توليد پراكنده بصورت جزيره مدنظر قرار گرفته و شرايط مورد نياز براي عملكرد موفقيت آميز در حالت جزيره بررسي گرديده است. جهت حل اين مسأله، الگوريتم تركيبي ژنتيك و پخش بار بهينه بكار گرفته شده است. در نهايت روش پيشنهادي بر روي شبكه 54باسه در سناريوهاي مختلفمختلف اعمال گرديده و نتايج شبيه سازي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *