برنامه ريزي توليد در برق منطقهاي فارس بر اساس معيارهاي قابليت اطمينان

توليد در اين مقاله بـا بررسـي وضـعيت واحـد هـاي توليـد در بـرق منطقهاي فارس و همچنين ميزان تبادل با ساير استانها ابتدا ميزان كل توان تامين شده در استان بدست ميآيد. در ادامـه بـا توجـه به مدل بار در نظر گرفته شده براي انجام مطالعـات شاخـصهاي قابليـت اطمينـان بخـش توليـد در ايـن بـرق منطقـهاي تعيـين ميگردد. سپس با انجام آناليز حساسيت بر روي سه پارامتر بـار، توليد و نرخ خرابي واحدهاي توليد، ميزان تغيير در شاخـصهاي قابليت اطمينان در بخش توليد تعيين ميگردد. در انتها آناليز حساسيت براي يـافتن ميـزان بهينـه افـزايش توليد براي رسيدن به سطح قابل قبولي از قابليت اطمينان بخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *