برنامه ريزي توليدات پراكنده به روش بهينه سازي چند هدفه به كمك الگوريتم NSGA- II

در حال حاضر با رشد روزافزون سهم توليدات پراكنده 1در تامين انرژي الكتريكي، برنامهريزي استفاده از اين واحدها از مسائل مهم در برنامهريزي سيستمهاي قدرت به شمار مي آيد. در اين مقاله كاربرد روش بهينهسازي چند هدفه براي برنامهريزي واحدهاي توليد پراكنده جهت تعيين نوع، اندازه و محل نصب اين واحدها بمنظور كفايت تامين بار دوره برنامهريزي سيستم توزيع معرفي شده است. بدين منظور الگوريتم بهينهسازي چندهدفه NSGA- II 2استفاده شده است كه برخلاف روشهاي متعارف بهينهسازي بكار برده شده در سيستمهاي قدرت كه نميتوان پارامترهاي فني، اقتصادي و زيست محيطي را در قيود و محدوديتهاي مسئله بهينه سازي قرار داد، در اين روش ميتوان پارامترها را به عنوان توابع هدف چندگانه در نظر گرفته و همزمان تمامي آنها را در مقدار بهینه بدست آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *