برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال به منظور افزايش رقابت و كاهش انرژي تامين نشده

شبكه انتقال در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده نقش كليدي در فراهم نمودن فضاي رقابتي جهت خريد و فروش
انرژي ايفاء م ي كند . با رشد بارهاي الكتريكي، برنامه ريزي توسعه انتقال بايد به موقع و به يك شيوه مناسب انجام گيرد .
تجديد ساختار صنعت برق، برخي از اهداف برنامه ريزي توسعه انتقال را تغيير داده است . در اين مقاله، برنامه ريزي
توسعه انتقال با هدف كمينه سازي هزينه هاي ايجاد رقابت و انرژي تامين نشده مد نظر قرار دارد . به همين منظور ابتدا
هزينه عدم رقابت و هزينه انرژي تامين نشده ناشي از قيود خطوط انتقال براي طرحهاي ممكن تعريف و محاسبه مي شود. سپس مجموع هزينه سرمايه گذاري، هزينه عدم تامين انرژي و هزينه ناشي از عدم رقابت براي انتخاب طرح بهينه استفاده مي گردد . ويژگي روش پيشنهادي نسبت به روشهاي موجود اين است كه اولا براي عملياتي شدن بسيار ساده است و نياز به اطلاعات زياد و محاسبات طولاني ندارد و ثانيا تصويري از تركيب هزينه هاي مختلف شامل هزينه هاي سرمايه گذاري، هزينه هاي عدم رقابت و هز ينه هاي انرژي توزيع نشده ناشي از قيود انتقال در برنامه ريزي توسعه انتقال ارائه مي دهد . كارائي روش پيشنهادي بر روي يك سيستم قدرت تست 6 باسه بررسي مي گردد.

 

غلامرضا كامياب -حبيب رجبي مشهدي- محمود فتوحي
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
تهران و واحد گناباد
استاديار گروه برق
دانشگاه فردوسي مشهد
استاد دانشكده برق
دانشگاه صنعتي شريف
با همكاري دفتر تحقيقات و استانداردها – برق منطقه اي خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *