برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال به منظور تامين رقابت و قابليت اطمينان مورد نياز

در اين مقاله، مساله برنامه ريزي توسعه انتقال به صورت يـك مساله بهينه سازي معرفي مي شود و سه معيار رقابت پـذيري، قابليت اطمينان و هزينه سرمايه گذاري براي آن در نظر گرفته مي شوند. براي معيار قابليت اطمينـان شاخـصي تعريـف مـي شود كه فقط اثر خطاهاي شبكه انتقـال را در نظـر مـي گيـرد. همچنين براي معيار رقابت پذيري شاخصي تعريف مي گـردد كه به نوع بازار برق و استراتژي قيمت دهي شـركت كننـدگان در آن، بستگي ندارد و بنابراين به مدلـسازي بـازار و در نظـر گرفتن عدم قطعيتهاي آن نياز نمـي باشـد. يـك روش سـاده، سريع و قطعي )غير احتمالاتي( براي حل مساله بهينـه سـازي مزبور ارائه مي گردد. روش پيشنهادي حداقل قابليت اطمينـان و حداقل رقابت پذيري لازم طرح توسعه را تضمين مي كند و همچنـين مـي توانـد تركيبهـاي مختلفـي از معيارهـاي هزينـه سرمايه گذاري، قابليت اطمينـان و رقابـت پـذيري را در تـابع هدف آن در نظر بگيرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *