برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال بمنظور برقراري معاملات بازار برق و تامين قابليت اطمينانn-1

در اين مقاله روشي براي برنامه ريزي توسـعه انتقـال ارائـه مي شود كه مي تواند از بين طرحهاي توسعه ممكـن، طرحـي را انتخاب كند كه با كمتـرين هزينـه سـرمايه گـذاري، انجـام صحيح معاملات بازار برق را پشتيباني نموده و قابليت اطمينان n −1 را تامين كند. به همين منظور ابتدا يـك شـبكه انتقـال ايده آل تعريف مـي شـود بطوريكـه كـه ظرفيـت خطـوط آن نامحدود است و هيچگونه محدوديتي بـراي توانهـاي انتقـالي خطوط ايجاد نمي كند. سپس با شبيه سازي بازار براي شـبكه انتقـال ايـده آل، توانهـاي توليـدي و مصـرفي ايـده آل بـازار محاسبه میشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *