برنامه ريزي بهينه تدارك همزمان انرژي و رزرو چرخان با در نظرگرفتن تراكم خطوط انتقال

در بازار برق رقابتي تدارك رزرو چرخان به عنوان يكي از مهمترين سرويسهاي جانبي، وظيفهي اپراتور سيستم انتقال است. در روشهاي سنتي براي توزيع انرژي و رزرو چرخان بين واحدهاي توليدي در ابتدا توان درخواستي بصورت اقتصادي بين واحدها توزيع شده و سپس از ظرفيت باقيمانده رزرو چرخان بين آنها توزيع ميگردد. اما با توجه به وجود وابستگي بين ظرفيت انرژي و ميزان رزرو چرخان، اين روش نميتواند يك روش بهينه باشد، لذا در اين مقاله توزيع انرژي و رزرو چرخان بصورت همزمان در نظر گرفته شده است. همچنين در اين تحقيق، مسئلهي حبس ذخيره مورد بررسي قرار گرفته و روشي جديد براي جلوگيري از بوجود آمدن آن، مبتني بر پخشبار DCپيشنهاد گرديده است. براي حل اين مسئله بهينهسازي غير محدب و پيچيده ازالگوريتم ژنتيك استفاده شده است. روش پيشنهادي بروي يك شبكه 30باس IEEE با 6ژنراتور پيادهسازي شده است. نتايج حاصله نشان دهنده مناسب بودن روش پيشنهادي خصوصاً در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *