برنامه ريزي بهمدار آمدن واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن قيود امنيت و قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت مدرن

مسئله به مدار آمدن واحـدها 1يكـي از مهمتـرين برنامـههـاي اقتصادي در سيستم قدرت به شمار مـيرود. در سيسـتمهـاي قدرت مدرن و سنتي، علاوه بر اقتصـادي بـودن ايـن برنامـه- ريزي، مسئله امنيت در بهره برداري از واحدها نيز از اهميـت بسزايي برخوردار است. بنابراين بهرهبرداري سيستم قدرت بـا مسئله ورود و مشاركت واحدها با در نظر گرفتن قيود امنيـت شبكه 2روبرو است. مسئله مشاركت واحدها به صـورت يـك مسئله بهينهسازي با هدف تعيين وضعيت روشـن و خـاموش بودن واحدها و سطح بهينه توليد واحدها تعريف ميشـود. در اين مقاله به معرفي قيود و تابع هدف مسئله SCUCپرداخته و در نهايـت، الگـوريتم پيشـنهادي بـر روي يـك شـبكه نمونـه ارزیابی میگردد÷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *