برنامه ريزي بهره برداري منابع توليد در سيستم قدرت تجديد ساختار شده با حضور توربين هاي بادي و با استفاده از بهينه سازي فازي

بروز برخي بحرانهاي جهاني و اثر آنها بر قيمـت انـرژيهـاي فسيلي،روند تجديد ساختار و تشكيل بازار برق در بسياري از كشورها )كه موجب افزايش رقابت و قدرت انتخاب گرديـد( و همچنين برخي ملاحظات زيسـتمحيطـي )ماننـد پروتكـل كيوتو( در كنار ويژگيهاي مختلف انرژيهاي نو باعث شده تـا در سالهاي اخير، توجه بيشتري به ايـن منـابع جلـب شـود. از جمله منابع مهم انرژي در حوزه انرژيهاي نو ميتوان به انرژي بادي اشاره نمود كه به دليل كاهش هزينـههـاي توليـد انـرژي الكتريكي آن، پيشبيني ميشود سـهم قابـل تـوجهي از توليـد انرژي را به خود اختصاص دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *