برنامه ريزي بلند مدت تعميرات واحدهاي توليدي در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده در حضور واحدهاي توليدي بادي از ديد Genco

هدف اصلي اين مقاله، بيان راهكاري جهـت برنامـه ريـزي تعميرات واحدهاي توليدي در سيستم هاي قدرت تجديـد ساختار شده در حضور واحـدهاي بـادي، از ديـد شـركت هاي توليد برق ميباشد. ايده اصلي اين مقاله دخالـت دادن پارامترهاي مهم در وضعيت توليد انرژي الكتريكي از طريق واحدهاي بادي، در برنامه ريزي تعميرات آن واحدها است. مهم ترين پارامترهاي پيشنهاد شده در ايـن مقالـه، متوسـط سـرعت روزانـه بـاد و منحنـي مشخـصهي توليـد انـرژي الكتريكي توسط واحد بادي اسـت. در ايـن مقالـه، روش برنامـه ريزي پوياي اصلاح شده جهت انجام برنامه ريزي پيشنهاد شـده است. اين برنامه ريزي در دو مرحله برنامه تعميـرات پيـشنهادي Gencoها را بهينه مـي كنـد. روش پيـشنهاد شـده بـه سيـستم اصلاح شدهي IEEE-RTSاعمال شده و نتايج مـورد بررسـي قـرار مـيگيـرد. پـس از شـبيه سـازي، و در مرحلـهي تحليـل حساسيت، در مورد برخـي از پارامترهـاي تـاثير گـذار در شـبيه سازي بررسي هاي بيش تري انجام شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *