برق رسانی به روستاهای دوردست و کم جمعیت با استفاده ازسیستم تکفاز SWER

در حال حاضر طراحی و احـداث شـبکه هـای توزیـع انـرژی الکتریکی در جهان بصورت شبکه های سه فاز سه سـیمه و بـا صرف هزینه های بالایی انجام می گیرد حال اگر برقرسانی بـه نقاط دوردست روستایی و صعب العبور نظیر روستاها و مناطق کم جمعیت مد نظر باشد به مراتب این هزینه ها افزایش چشم گیری خواهند داشت بگونه ای که برقرسانی به چنـین منـاطقی توجیه اقتصادی نداشته و تنها از نقطه نظراجتماعی و بـا هـدف محرومیت زدایی برقرسانی را فـراهم خواهنـد نمـود ، امـروزه جهت حل این معضل در برخی از کشور هـای پیـشرفته یـا در حال توسعه بدلیل پائین بودن بار روستایی برقرسانی به این (( Single Wire Earth Return )) مناطق از طریق سیستم  SEWRیا استفاده از یک سـیم بـا برگـشت زمـین انجـام میشود . این سیستم بدلیل کم هزینه بودن آن نسبت به سیـستم های سه فاز می تواند توجیه اقتصادی مناسبی جهت برقرسـانی به نقاط کم جمعیت و کم بارداشـته باشـد ، در ایـن مقالـه بـا معرفی سیستم های تکفاز SWERو بررسی نحوه طراحی آن ب چگونگی اجرای عملیاتی این سیـستم جهـت برقرسـانی بـه مناطق روستایی در استان لرستان پرداخته می شود که در پایـان نتایج و مزایای آن تجزیه و تحلیل خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *