برقراري سلامت اپراتور پست در مواجهه با میدان مغناطیسی تداخلی

اثرات میدانهاي مغناطیسی بر انسان از موضوعات بسیار جالبی است که سالها توجه بسیاري از محققین مخابرات و مهندسی پزشکی را به خود معطوف داشته است. از جمله مباحث جدید در این زمینه میتوان به اثرات امواج الکترومغناطیسی حول موبایل و تأثیر خطوط انتقال نیرو بر انسان به عنوان دو موضوع جالب اشاره نمود که تحقیقات وسیعی بر روي آنها انجام شده است. حساسیت انسان نسبت به امواج شکی الکترومغناطیسی موضوع بسیاري از تحقیقات پز بخصوص در ایران در دهه اخیر بوده است. مطالعات ذکر شده، شکل سازماندهی شدهاي فته به خود گر اند و با عنوان EHSمطرح شدهاند. یکی از منابع تولید میدانهاي الکترومغناطیسی پستهاي فشار قوي هستند، از آنجا که افراد کمتري در مقایسه با موارد قبلی در معرض خطر میباشند این مسئله در پستها کمتر مورد توجه قرار گرفته، البته سازگاري الکترومغناطیسی یکی از موارد مهمی است که جهت برقراي امنیت شبکه در پست بدان پرداخته میشود. باید عنوان کرد که یکی از گیرندههاي امواج تداخلی اپراتور پست میباشد که از بعد انسانی، سازگاري الکترومغناطیسی در مورد آن باید مورد بررسی قرار گیرد، جهت نیل به این مطلب در این مقاله در نقاط مختلف پست ماکزیمم مقدار میدان مغناطیسی تولید شده توسط هر یک از تجهیزات بوسیله دستگاه گوسمتر اندازهگیري شده جه است و با توجه به نتایج تحقیقات پزشکی که قبلاً در این زمینه انجام شده، به یک نتی گیري کلی پرداختهایم. البته در پایان راهکارهایی ارائه گردیده که با توجه مسئولین و طراحان میتواند در تضمین سازگاري الکترومغناطیسی در این زمینه که یک مسئله انسانی است، مؤثر واقع گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *