بررسی و تحلیل کاربرد سیستم هاي کنترل گسترده (DCS) در عملکرد جزیره اي نیروگاه ها

امروزه از واحد هاي تولید انرژي در صنایع مختلف جهت تامین توان بارهاي محلی استفاده می شود. ژنراتورهاي این نیروگاه ها به صورت موازي با شبکه راه اندازي می شوند. این صنایع مایلند که به شبکه سراسري متصل شوند تا هنگام تولید اضافی آن را به شبکه تحویل دهند ویا در صورت کمبود از شبکه دریافت نمایند.اما مایل نیستند که در صورت اغتشاش در شبکه این واحدها از دست بروند. این سیستم را براي شبکه سراسري نیز طراحی نمود تا در صورت اغتشاش در قسمتی از شبکه، بقیه شبکه از آن جدا شود. به همین منظور سیستم حفاظت جزیره کننده مورد نیاز می باشد تا در صورت اغتشاشدر شبکه ازآن جدا شوند. عملکرد سیستم کنترل بار فرکانسو سیستم تحریکباید به گونه اي باشد که پایداري جزیره حفظ شود و فرکانس سیستم قدرت جزیره شده به فرکانسنامی برگردد. سیستم حفاظتی باید در صورت نیاز با انجام بارزدایی مناسب جلوي تریپتوربین را بگیرد. اما نوع سیستم کنترل نیروگاه، تشخیصاغتشاشقبل از تریپ توربین ها و تغییر مد اجزا مهم شبکه از مسائل مهم پیاده سازي این سیستم می باشد.سیستم کنترل نیروگاه هاي جدید DCS می باشد.

 

رحمان خورسندي
دانشجوي کارشناسی کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *