بررسی نتايج آزادسازی قيمت ها در الگوی مصرف برق مطالعه موردی بخش خانگی شهر یزد

رفتار مصرف كنندگان برق در هر منطقه با توجه به شرا يط سياسي اقتصادي، اجتماعي، اقلميي و فرهنگي آن منطقه، متفاوت است. علاوه بر اين، تجربه و تحقيقات انيشمندان در ا ين حوزه نشان داده كه تقاضا ي رقدريك منطقه، در طول يك دوره بلندمدت حداقل ده ساله، دچار تغييرات و نوسانات محسوسي مي گردد] [13،10كه چنا نچه در طي اين دتتصميمات بنيادي نزي صورت گرفته باشد ، مسلماً بايد منتظر تغييرات اساسي در رفتار مصرف كنندگان بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *