بررسی منحنی شدت دامنه رفلکس H و موج MH قبل و بعد از تحریک الکتریکی سطحی ستون فقرات کمری

در این پژوهش بررسی منحنی شدت – دامنه رفلکس H و موج MH موج M در حضور H قبل و بعد از تحریک الکتریکی سطحی ستون فقرات کمری مورد ارزیابی قرار گرفت.این آزمایش روی ده نفر زن سالم غیر ورزشکار بدون هرگونه عارضه نورولوژیک یک بار به صورت کنترل و یک بار به صورت آزمایش انجام شده تحریک الکتریکی سطحی سه قطبی ستون فقرات باعث حساس تر شدن صفحه محرکه عضله سولئوس میشود و نیز افزایش فعالیت سلولهای رنشا و اثر مهاری آنها بر نرون محرکه عضله سولئوس میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *