بررسی عوامل شيوع و گسترش کرم های اينترنتی و روشهای مقابله با آنها

درسال های اخير تقريبا هرمـاه خـبری ناشـی از تهديـد کـرم هـای اينترنتی برای کاربران شنيده ايم ، شيوع و گسترش اين دسته از بدافزارها1 نه تنها خطر آلودگی کاربران را دربر دارد بلکه بار ترافيکـی شـبکه را نيز به صورت نمايی افزايش می دهد]،[8اين ترافيک ناشـی از شـيوع و گـسترش خودکار اين دسته از بدافزارها می باشد. آلودگی ناشی از تعدادی از اين نوع بد افزارها خود موجب آسيب پذيری بيشتر کاربران به خطـرات احتمـالی ديگر می شود. در اين مقاله پس از انتخاب يك مدل مناسب براي پخش يك آد ويروسی و راههايي آه اين گونه برنامه ها براي پخـش شـدن اسـتفاده مـي آنند درهر مرحله به معرفي راه آارهايي براي مقابله با انتشار آـا مـي پردازيم.معرفي ، IDSفن آوری های جديدی که در اين زمينه به وجـود آمدنـد مانند ،Honeypotپيشنهاد توپولوژي هاي بهينه شبكه بـراي آـنترل بهـتر سـرعت پخش، محدود آردن امكانـات آـاربران شـبکه در بعـضي از مـوارد از نظـر مديريت شبكه از موارد بحث شده در اين مقاله عنوان می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *