بررسی روش هاي سنجش کیفیت نرم افزار

در مراحل ایجاد نرم افزار، فرآیند تست اجتناب ناپذیر بوده و پس از اتمام مراحل توسعه نرم افزار، مرحله تست به عنوان ابزاري جهت اثبات قابلیت هاي نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد. تست نرم افزارها، یکی از دشوارترین مراحل و مراتب در عملیات تست و آزمایش است. توسعه روزافزون شبکه هاي داده و مخابراتی و بهره برداري هر چه بیشتر از انواع نرم افزارهاي کاربردي و مدیریتی نیاز به دانش تست نرم افزار را به امري حیاتی مبدل نموده است. نبود راهکاري کمی و عدي، جهت سنجش کیفیت نرم افزار و ناآشنایی با راهکارهاي علمی در این زمینه و همچنین فقدان تخصص لازم، بسیاري از مسئولین را در بررسی کیفیت نرم افزار مورد نیاز ناتوان ساخته است. در این مقاله به معرفی عوامل کیفیت نرم افزار می پردازیم و روش هایی جهت سنجش عوامل نام برده ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *