بررسی ديناميکی احتمال وقوع فروپاشی ولتاژ در سيستم قدرت

در اين مقاله شاخصي معرفي مي گردد كه برآورد، تخمين و نظارت وضعيت پايداري ولتاژ سيستم قدرت را به دنبال وقوع اختلال در آن با در نظر گرفتن خواص ديناميكي
المانهاي تشكيل دهنده سيستم قدرت تعقيب نموده و با توجه به سرعت و حجم محاسباتي شاخص, عكس العمل سريع و بهنگام بهرهبردار را امكان پذير ميسازد. براي شبيه سازي  سيستم قدرت مورد العه از نرم افزار Simulinkو PSS/Eاستفاده شده است. سيستم هاي قدرت نمونه مورد مطالعه در اين مقاله سيستم 9شينه و 17شينه ميباشند. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه روش پيشنهادي در مقايسه با ساير روشها قادر به ارائه پاسخ سريعتر و پيشگويي صحيح پايداري ولتاژ با در نظر گرفتن خواص ديناميكي سيستم میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *