بررسی تأثیرات انواع توربینهاي بادي بر سیستم قدرت

امروزه نظر بر این است که به جاي ساخت نیروگاههاي متمرکز، بهتر است که نیروگاهها بهصورت پراکنده باشند. علاقه و اجبار به استفاده از نیروي باد و تمایل به کاهش مصرف سوختهاي فسیلی این نظریه را تقویت مینماید. استحصال انرژي الکتریکی از نیروي باد موضوع نسبتاً جدیدي میباشد که تحقق آن پیچیدگیهاي خاص خود را دارد. بهعلاوه استفاده از نیروگاههاي بادي موجب تأثیرات نامطلوبی بر سیستم قدرت میشود. این تأثیرات را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: تأثیرات محلی و تأثیرات گسترده. هر یک از تأثیرات بستگی به عوامل مختلفی داشته که در این مقاله انواع تأثیرات محلی و گسترده و عوامل مؤتر بر هر یک بررسی شده است.

 

میثم اقتداري بروجنی
دانشگاه مازندران
مجتمع فنی مهندسی نوشیروانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *