بررسي CFDاثر موقعيت نازل بر روي خنثي سازي پساب حوضچه نهايي تصفيه نيروگاه بيستون

در اين تحقيق، اثر موقعيت نازل جت در خنثي سازي پساب حوضچه پساب نيروگاه بيستون مورد بررسي قرار گرفته است. پساب مورد نظر، يك پساب بازي بوده و هدف اصلي در اين تحقيق خنثي كردن پساب خروجي حوضچه در محدودة 6-8 = PH مي باشد. آزمايشات اختلاط در مقياس پايلوت براي خنثي سازي محلول بازي ورودي به مخزن با PH =10براي هفت موقعيت نازل با ثابت در نظر گرفتن موقعيت ساكشن، انجام شد. به طور همزمان، مدلسازي توسط روش ديناميك سيالات محاسباتي ) (CFDانجام گرفته است. براي اين منظور، هندسة مخزن مورد نظر در نرم افزار ساخته شده و براي انجام محاسبات با توجه موقعيت هاي مختلف نازل، به 680000تا
800000حجم كنترل تقسيم بندي گرديد. مدل RNG – k − ε به عنوان مدل آشفتگي براي پيش بيني الگوي جريان نا آرام داخل تانك اعمال شد. مدلسازي در مقياس حوضچه پساب واقعي نشان داد كه موقعيت جت تاثير قابل ملاحظه اي در روند اختلاط دارد. در حالتي كه نازل جت رو به روي ورودي مخزن قرار گيرد پيشرفت اختلاط مناسب نبوده و زمان اختلاط نهايي بالاتر مي باشد و در حالتيكه نازل با ورودي مخزن زاويه  90 درجه داشته باشد اختلاط نسبت به حالت هاي ديگر بهتر صورت خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *