بررسي چگونگي ايفای روابط نقش در گروههاي کاری شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوی

اين تحقيق با هدف شناسايي وضعيت ايفاي نقشهاي سازنده و نقشهاي مخرب در گروههاي آاري شرآت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوی به منظور و براي حفظ و افزايش نقشهاي سازنده و آاهش يا حذف نقشهاي مخرب انجام گرفت. روش تحقيق بكار رفته در اين پژوهش از نوع پيمايشي بوده و براي گردآوري دادهها از پرسشنامهايمشتمل بر ٣٠سؤال آه بر مبناي طيف پنج درجهاي ليكرت تدوين شده استفاده گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.