بررسي چگونگي ايفای روابط نقش در گروههاي کاری شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوی

اين تحقيق با هدف شناسايي وضعيت ايفاي نقشهاي سازنده و نقشهاي مخرب در گروههاي آاري شرآت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوی به منظور و براي حفظ و افزايش نقشهاي سازنده و آاهش يا حذف نقشهاي مخرب انجام گرفت. روش تحقيق بكار رفته در اين پژوهش از نوع پيمايشي بوده و براي گردآوري دادهها از پرسشنامهايمشتمل بر ٣٠سؤال آه بر مبناي طيف پنج درجهاي ليكرت تدوين شده استفاده گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *