بررسي پتانسيل انرژي زمين گرمايي در منطقه خوي (دره قطور)

منطقه زمين گرمايي خوي در 35 كيلومتري جنوب غرب شهر خوي قرار دارد . يك چاه به عمق 600 متر در شمال چشمه هاي دره خان و چشمه هاي دره خان بالا به منظو ر بررسي زمين شناسي عمقي در منطقه اكتشافي حفر شده و از منطقه مورد مطالعه 32 نمونه آب براي تعيين ميزان عناصر محلول در آن برداشت شده است. براي مرز بندي شيميايي آب چشمه
هاي منطقه از نمو دار هاي مثلثي (SO, HCO3,CL) و(Mg,Ca,Na+ )استفاده شده كه كليه چشمه هاي مربوط به مخازن زمين گرمايي خوي در محدوده شيميايي Mg,Ca)-HCO 3)قرار ميگيرد. مخزن زمين گرمايي اين منطقه در داخل سنگهاي تر شيري بخش شمالي دره قطور در محدوده دره خان بالا قرار دارد . گسل تراستي دره خان بالا مهمترين شكستگي منطقه مي باشد كه در ظهور گرمترين چشمه هاي منطقه نقش اساسي داشته است. مطالعات ژئوفيزيكي، مخزن زمين گرمايي را در اعماق 700-900 متري منطقه مشخص مي نمايد . پتانسيل مخزن مذكور حدود ( Ea = 12528(Kj /m برآورد مي گردد . از انرژي اين مخزن مي توان جهت خشك كردن محصولات كشاورزي ،پرورش آبزيان، پرورش گياه به روش گلخانه اي و كار
بردهاي صنعتي مثل تقويت بلوكهاي سيماني، تبخير و همچنين ذوب برف ويخ سطح جاده ها استفاده كرد.

 

نسترن حجتي
سازمان انرژ يهاي نو
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *