بررسي پارامترهاي موثر بر مقاومت به خوردگي پوشش قلع در كانكتورهاي دوفلزي

نه،با گسترش كاربرد آلومينيوم در خطوط هوايي، بخصوص بعنوان هادي، كاربرد قطعات دوفلزي، افزايش چشمگيري يافته است. استفاده از كانكتورهاي دوفلزي جهت اتصال هاديهاي غيرهمجنس)آلومينيوم– مس( در شبكه هاي برق اجتناب ناپذيراست. امروزه كاربرد پوشش قلع به عنوان واسط بين دو ماده آلومينيوم و مس به جاي لايه ي مس در كانكتورهاي دو فلزي مورد استقبال قرارگرفته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه ضخامت پوشش قلع به تنهايي، تعيين كننده ميزان مقاومت به خوردگي قطعات نخواهد بود. متغيرهايي از قبيل ميزان چسبندگي پوشش، ضخامت پوشش مس، كيفيت اتصال بين لايه ها و يكنواختي سطح قطعه، مهمترين عواملي هستند كه بهبود آنها منجر به افزايش مقاومت به خوردگي مي شود. در اين تحقيق، تأثير پوشش مس و كيفيت فصل مشترك پوشش قلع با زمينه، بر ميزان مقاومت به خوردگي مورد بررسي قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *