بررسي و مدل سازي نويز كرونا در كانال PLC

اري خط فشار قوي است،خطوط فشار قوي همواره به عنوان محيط انتقال مخابراتي مورد توجه بوده است. تمام سيستمهاي مخابراتي از اثرات ناخواسته و نامطلوب، مانند نويز الكتريكي، متأثر ميباشند. مطالعة نويزِ  اين خطوط، نقش مهمي در ارزيابي كارآئي سيستمهاي مخابراتي دارد. نويزِ غالب در خطوط انتقال فشار قوي در شرايط عملكرد عادي، نويز كرونا 1مي باشد. اين نويز در اثر يك ميدان الكتريكي قوي وابسته به فركانس خط، در مجاورت هادي بوجود ميآيد. نويز كرونا روي خطوط فشار قوي به عنوانويز سفيد گوسـي با ريشـه ميانگين مربعـي 2متغير با زمان در نظر گـرفته ميشود. از آنجائيكه پديدة كرونا توسط خطوط فشار قوي ايجاد ميشود، تغييرات ريشه ميانگين مربعيِ نويز، نسبتاً آهسته ميباشد و در يك پريود، با سه تابع كسينوسي كه فركانسشان معادل فركانس ك

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *