بررسي و شبيه سازي روشهاي پيشنهادي بهبود پايداري ديناميكي نيروگاه هاي بادي سرعت ثابت با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC

اخيرا موضوع پايدار نگهداشتن نيروگاههاي بادي در هنگام ايجاد اختلال در شبكه از اهميت بس يار زيادي برخوردار گشته است . در اين مقاله ابتدا به طور مختصر به بررسي رفتار نيروگاههاي بادي در هنگام وقوع خطا يا افت ولتاژهاي ناگهاني پرداخته و سپس با ارائه معياري براي مقايسه ميزان پايداري، چگونگي تاثير روشهاي مختلف در بهبود وضعيت پايداري ژنراتور مورد بررسي قرار مي گيرد . روشهاي مورد بررسي شامل تزريق توان راكتيو، تغيير مقادير مقاومت و راكتانسهاي روتور و استاتور، افزايش اينرسي و افزايش سختي محور توربين مي باشد كه در مرجع ارائه شده اند. علاوه بر روشهاي مرجع فوق , روش كاهش راكتانس شبكه كه در اين مقاله پيشنهاد مي شود از جمله روشهاي مورد بررسي خواهد بود. تمامي روشهاي مذكور توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC شبيه سازي شده و در انتها مورد مقايسه قرار مي گيرند. همچنين با بررسيهاي انجام شده در اين مقاله نتايجي متفاوت با مرجع مذكور بدست آمد و مشخص شد كه برخي از موارد ارائه شده، منجر به ك اهش پايداري ديناميكي ژنراتور ميگردند.

 

هادي عليآبادي رضا قاضي
دانشجوي كارشناسي ارشد برق قدرت استاد گروه برق
گروه برق دانشكدة مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *