بررسي و شبيه سازي حرارتي ترانسفورماتور تزريق جريان بهروش اجزاء محدود

از آنجايي كه ترانسفورماتور تزريق جريان بهطور وسيعي براي تستهاي استاندارد مانند سيستمهاي حفاظت، فيوزها، مدارشكنهاي قدرت، كليدهاي اتوماتيك )  (ACB,MCCB و كليدهاي جدا كننده ( و.. در صنعت برق بكارSectionalizing Switches) ميرود، عملكرد اين ترانسفورماتور حائز اهميت بالايي ميباشد. در زمينه طراحي اين نوع ترانسفورماتور نويسندگان هيچ اين مقاله تاكنون گونه مقاله و كار علمي را مشاهده ننمودهاند و اين دستگاه براي انجام عملياتهاي تست 25KAدر ايران موجود نميباشد در اين مقاله با استفاده از نرمافزارهاي المان محدود Ansys5.4و Cosmos/Mبه طراحي و شبيه سازي گوشه كوچكي از اين نوع ترانسفورماتور اقدام شدهاست تا در حد امكان اين خلاء پوشش داده میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *