بررسي و شبيه سازي توزيع ولتاژ اوليه و حالت گذراي سريع سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتور خشك رزيني توزيع و مقايسه ان با ترانسفورماتور روغني توزيع

امروزه ترانسفورماتورهاي خشك رزيني در داخـل كشور توليد ودر شبكه هاي توزيع نيـرو در مكـان هاي سربسته مورد استفاده قـرار مـي گيرنـد.ايـن ترانــسفورماتورها از مزايــاي خــوبي نــسبت بــه ترانسفورماتور هاي روغني برخوردار مي باشـند.ازمزيت هاي مهم ان ها خطر اتش      سوزي كمتر، عدمالودگي محيط زيست، تعمير و نگهداري اسان واز همه مهم تر سازوكار توليد خودكار را مي توان نام برد.در اين مقاله توزيع ولتاژ در سـيم پـيچ فـشار قوي يك نمونه ترانـسفورماتور خـشك رزينـي بـا ولتاژ ،33 /0. 4 KVدر زمان هاي خيلي سريع و سريع شبيه سازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *