بررسي و تحليل ميزان جريمه آزمون ناموفق مصرف در بازار برق ايران

بازار برق ايران پنجمين سال از تجربه حضور خود را در حالي پشت سر ميگذارد كه هنوز هم شبهاتي در خصوص برخي از رويه هاي اجرايي بـراي شـماري از بـازيگران آن وجـود دارد. يكي از اين رويهها، رويه شماره 4هيات تنظيم بازار برق ايران موسوم به “محاسبه جـرايم خطـاي پـيشبينـي نيـاز مصـرف خريداران برق” ميباشد. اين مقالـه بـا بررسـي اجمـالي ايـن رويه، دو گروه از عوامل بازار برق را مورد مخاطب قـرار داده است. گروه اول اين عوامل، همان نهاد قانونگذار يـا بـه بيـان بهتر هيات تنظيم بازار برق ايران بـوده كـه در ايـن خصـوص پيشنهاداتي نيز ارائه شده است. گروه دوم خريداران بازار برق شركتهاي برق منطقهاي و بهخصوص شركتهاي توزيع باشند كه اين رويه را در تناقض با رسالت خود مـيداننـد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *