بررسي و تحليل تأثيرتوانمندسازي سازماني بررفتارمشتري گراي نيروي انساني موردبررسي :كاركنان متخصص شركت برق منطقه اي گيلان

اين مقاله باهدف بررسي وتحليل تأثيرمتغيرتوانمندسازي سازماني بررفتارمشتري گراي نيروي انساني متخصص شاغل درشركت برق منطقه اي گيلان انجام شده است.جهت دستيابي به هدف مقاله لحاظ نمودن نقش متغير هاي ميانجي رضايت شغلي،تعهدسازماني وتوانمند سازي رواني ازطريق بهره گرفتن ازمدل كزلايوسكيت وهمكاران بررسي شده است . تجزيه وتحليل اطلاعات ازطريق داده هاي به دست آمده ، بوسيله مدل يابي معادلات ساختاري وتحليل مسيرصورت گرفته است. نتايج حاصل از يافته هاي مقاله نشان مي دهدتوانمندسازي سازماني بر رضايت شغلي ،تعهدسازماني و توانمندسازي رواني تأثيرمستقيم ومعني داري داردو تأثير توانمندسازي سازماني برروي رفتارمشتري گرا ازطريق رضايت شغلي برروي نيروي انساني شاغل متخصص درشركت سهامي برق منطقه اي گيلان تأييدشدوهمچنين تأثيرتوانمندسازي سازماني برروي رفتارمشتري گرا ازطريق تعهدسازماني و توانمند سازي رواني تأييدنشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *