بررسي وضعيت موجود ومطلوب فرايندآموزش دوره هاي تخصصي نيروگاه بخار جهت نيل به بهره وري مناسب

امروزه موفقيت سازمان ها مديون دانش و نيروي انساني با انگيزه وتواناست. ازطرفي هرقدر سازمان ها پيچيده ترشوند ،اثربخشي وكارايي و در نتيجه بهره وري آنها مستلزم داشتن ديدگاه مديريتي است كه بتواند درسازمان مزيت رقابتي ايجاد كند. در عصر حاضر با توجه به پيشرفتهاي سريع تكنولوژي خصوصا” در بخش صنعت تنها سازمانهايي ميتوانند درمحيط رقابتي پا برجا بمانند كه خود را با تغييرات همسو كنند و توانايي پيش بيني تغييرات و انطباق با آن را داشته باشند. اهميت نيروي انساني، آموختن و دانش به عنوان مزيت رقابتي ،پايه موفقيت سازمان را در هزاره سوم تشكيل ميدهد، چرا كه اصلي ترين سرمايه هر سازمان نيروي انساني است كه بتواند استعدادهاي نهفته خود را در عرصه فعاليت هاي سازماني شكوفا سازد و تواناييهاي خود را از قوه به فعل درآورد، اين امرايجاب ميكند كليه افراد درطول مدت اشتغال خود درسازمان تحت يك نظام آموزشي رشد وارتقاء متناسب با تغييرات موجود قرار گيرند. كارشناس ارشد آموزشهاي تخصصي دانشگاه صنعت آب و برقاستاديار دانشكده انرژي دانشگاه صنعت آب وبرق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *