بررسي وضعيت عايقي با استفاده از تست آناليز جريان پلاريزاسيون و ديپلاريزاسيون روي ژنراتور واحد 3نيروگاه قم

يكي از روشهاي بسيار موثر براي تعيين كيفيت و خواص الكتريكي مواد و سيستمهاي عايقي مورد استفاده در ماشينهاي الكتريكي بدست آوردن پاسخ ديالكتريك آن مواد
در حوزه زمان و فركانس و تحليل دادههاي ارزشمند حاصل از آن ميباشد. در اين مقاله پس از بررسي رفتار عايقي تحت يك ميدان الكتريكي دائم ،DCروش اندازهگيري جريان پلاريزاسيون 1و جريان ديپلاريزاسيون 2بيان ميشود. پس از بدست آوردن پاسخ ديالكتريك در حوزه زمان رابطهاي ساده براي تبديل حوزه زمان به فركانس معرفي ميشود. در انتها نتايج و تحليل تست ژنراتور واحد 3نيروگاه قم كه در پژوهشگاه نيرو انجام شده است ارائه خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *