بررسي وشبيه سازي راهكارهاي عملي حذف يا كاهش جريان هجومي

بــا توجــه بــه اثــرات مخــرب جــريان هجــومــي درترانسـفورماتورها و شبكة قدرت، بررسي روشهاي حذف و يـا كـاهش جـريان هجـومـيكه داراي دقت زياد بوده و پياده
سـازي آنهـا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، در صنعت برق ضروري ميباشد. در ايـن مقالـه روشـهاي مخـتلف حـذف و يـا كاهش جريان هجـومـي كـه توسـط محققيـن مطـرح شده مورد بررسي قرار گرفـته و ضـمن انجـام شـبيه سازيهاي مناسب، اين روشها به طور كامل و جامع با يكديگر مقايسه شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *