بررسي همبستگي رفتار بار پست هاي برق منطق هاي سيستان و بلوچستان

الگوي مصرف يا همان شكل منحني بار يكي از فاكتورهاي مديريت بار مي باشد ، كه بر اساس آن برنامه ريزي توسعه شبكه، محاسبات تلفات انرژي ، پيش بيني بار و … انجام مي گيرد. در برنامه ريزي توسعه و يا پيش بيني بار در نظر گرفتن پست هايي كه داراي الگوي مصرف مشابهي هستند به صورت يك پست متمركز ، محاسبات مربوطه را بسيار ساده مي كند. در اين راستا در نظر گرفتن شاخصي كه ميزان همبسته بودن رفتار بار پستها را ارائه دهد ، مي تواند راه گشا بوده و در دسته بندي پستها مفيد واقع شود. در اين مقاله به بررسي اين شاخص ها به منظور تعيين ميزان همبستگي رفتار بار پست ها پرداخته مي شود. اساس شاخص هاي بيان شده نرماليزه كردن بارهاي ساعتي در طول شبانه روز و مقايسه مقادير به دست آمده براي پست هاي مختلف مي باشد . براي مقايسه ماتريس هاي نرماليزه نيز رابطه اي ارائه شده است . عدد حاصل از مقايسه ماتريس هاي نرماليزه به عنوان درجه همبستگي رفتار بار در نظر گرفته شده است.شاخص هاي معر في شده روي شبكه نمونه برق منطقه اي سيستان و بلوچستان اعمال و ميزان همبستگي رفتار بار پستهاي انتقال موجود در اين برق منطقه اي تعيين و تغييرات آن در طول سال بررسي شده است.

 

عباس لطفي -سيد هادي حسيني
گروه برق دانشكده مهندسي استاديار گروه برق دانشكده مهندسي
دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان
مركز تحقيق و توسعه شركت پارس سويچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *