بررسي نقش تعديل و تقليل بار با تكيه بر تعدد سيستم هاي زمين در بهبود پروفيل ولتاژ شبكه هاي توزيع

بحث سيستم زمين از ديربـاز بـه عنـوان يكـي از مـسائل روز شبكه هاي توزيع نيروي برق مطرح بوده است. آنچه تا كنـون در بحث طراحي سيستم هاي زمين مورد توجه بيـشتري قـرار گرفته است، انجام محاسبات طراحي، بر اساس سيستم زمـين حفاظتي بوده است. ليكن با توجه به اينكه شبكه توزيع پويا و زنده است، بايد به ملاحظات طراحي سيستم زمين الكتريكـي نيز توجه ويژه نمود. طراحي سيستم هاي زمين بايد بـه گونـه اي انجام گيرد كه ملاحظات الكتريكي و بهره بـرداري شـبكه، نظر ير ميزان بار فيدرها، نقش عدم تعادل بار، مقدار جريان نـول برگشتي و حد مجاز كاهش سطح ولتاژ در طـول فيـدر در آن دیده میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *