بررسي نرخ خرابي خطوط انتقال قدرت ناشي از نوسانات عرضي و اثر نصب دمپر استاك بريج در كاهش آن

در اين مقاله هدف، بررسي و آناليز نرخ خرابي خطوط هوايي انتقال قدرت در اثر ارتعاشات عرضي ناشي از عوامل طبيعي محيط جغرافيايي (باد و برف ) و همچنين ميزان اثرگذاري نصب مناسب دمپر هاي استاك بريج در كاهش نرخ خرابي خطوط با استفاده از شبيه سازي پارامتر ها و حركات واقعي خط انتقال قدرت ميباشد. بدين منظور با استفاده از پارامتر هاي فيزيكي و مكانيكي كابل هاي فشار قوي خطوط انتقال قدرت – از جمله صلبيت خمشي و كشش طولي – حركات عرضي اين خطوط ناشي از عوامل طبيعي اثرگذار بر خط شبيه سازي شده است . علاوه بر اين، براي تحليل و تعيين ميزان اثرگذاري نصب دمپر هاي استاك بريج در كاهش نوسانات خط، ديناميك يك دمپر استاك بريج نوع 2 − R با تغيير مكان هارمونيك گيره اي كه به آن متصل شده است، با هدف بررسي پارامتر هاي موثر در كاهش نوسانات خط و تعيين نيروي جاذب ديناميكي وارده از طرف دمپر به خط انتقال آناليز شده است . سپس براي تعيين لزوم نصب مناسب دمپر استاك بريج و ميزان اثرگذاري آن در كاهش  نوسانات و نرخ خرابي خطوط، با استناد به شبيه سازي خط و دمپر، سيستم با ايده اي نو و با فرض دمپر به عنوان جزئي از ديناميك سيستم مورد بررسي قرار گرفته است . در انتها، جهت تاييد شبيه سازي هاي انجام گرفته، نتايج تحليلي حاصل از شبيه سازي انجام شده توسط نرم افزار Matlab با نتايج آزمايشگاهي اقتباس شده از ادبيات فن، مقايسه شده اند . همچنين براي نمايش مقدار كارآمدي و لزوم نصب مناسب دمپر استاك بريج در كاهش نوسانات و نرخ خرابي خطوط، ميزان ارتعاشات عرضي خطوط مختلف انتقال قدرت در هنگام نصب دمپر با حالت هاي بدون دمپر و نصب غير مناسب مقايسه شده اند.

 

حميد مظاهري ، سيد مرتضي صادقي
كارشناس ارشد مهندسي مكانيك، شركت سوخت اتمي راكتورهاي ايران
استاديار دانشكده فني مهندسي مكانيك، دانشگاه تبريز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *