بررسي ميداني كاربرد چراغهاي روشنايي معابر با منبع نور LED

در سالهاي گذشته سير تبليغاتي استفاده از ديودهاي نوري در روشنايي معابر گسترش يافته است كه عدم وجـود تحقيقـات ميداني و همچنين كمبود منابع و مشخصات فني مانند جداول توزيع نور چراغهاي مذكور، امكان اتخاذ تصميمات لازم را از مسئولين صلب نموده است. مهمتـرين مشخصـه هـايي كـه در جايگزيني چراغهاي موجود با چراغهاي LEDبايد مورد نظر قرار گيرد رعايت استاندارد روشنايي معبـر و كـاهش مصـرف نسبت به حالت قبل ميباشد كه در موارد مشاهده شده همواره يكي از اين دو مشخصه رعايت نميشود. در ايـن نوشـتار بـا بررسـي مختصـر تكنولـوژي LEDو مزايـا و معايـب آن، بـه بررسي دو نمونه ميداني نصب شده در محدوده شركت توزيع تهران بزرگ پرداخته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *