بررسي موانع و محدوديتهاي قانوني، اداري و مالي د ر مولدهاي مستقل با مقياس كوچك در ايران

نظــر بــه اهميــت و گســترش مولــدهاي مســتقل در كشــور، ضرورت دارد تا بسترهاي لازم در كليه زمينه ها فـراهم شـود. در اين مقاله موانع قانوني، اداري و مالي بكـارگيري مولـدهاي مستقل در كشور با توجـه بـه مصـاحبه هـاي بعمـل آمـده بـا سرمايه گذاران جمع بندي و ارائه و با مكانيزمهاي حمايتي در 3 كشور آمريكا، آلمان و تركيه مقايسه گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *