بررسي مفهوم و برآورد تنظيمهاي رله حفاظت تفاضلي توان براي خط انتقال پرند- قم

در اين مقاله به بررسي يك روش جديد حفاظت خـط انتقـال پرداختـه شـده اسـت. مبنـاي ايـن روش جديـد، اسـتفاده از پارامترهاي توان تفاضلي و توان متوسط حاصل از تـوان هـاي ورودي و خروجي در پايانه هاي خط انتقـال مـيباشـند. ايـن روش با استفاده از داده هاي مربوط به خط انتقال پرنـد- قـم، پياده سازي شده اسـت. كـارايي ايـن روش در خـط مربوطـه تحت شرايط مختلفـي همچـون خطاهـاي داخلـي، خطاهـاي خارجي، عدم همزماني در نمونه برداري دو پايانـه، انحرافـات فركانسي و انرژي دار كردن خـط بررسـي شـده اسـت. شـبيه سازي هاي انجام شده با اسـتفاده از نـرم افزارهـاي EMTPMATLAB   انجام شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *