بررسي مفهوم و برآورد تنظيمهاي رله حفاظت تفاضلي توان براي خط انتقال پرند- قم

در اين مقاله به بررسي يك روش جديد حفاظت خـط انتقـال پرداختـه شـده اسـت. مبنـاي ايـن روش جديـد، اسـتفاده از پارامترهاي توان تفاضلي و توان متوسط حاصل از تـوان هـاي ورودي و خروجي در پايانه هاي خط انتقـال مـيباشـند. ايـن روش با استفاده از داده هاي مربوط به خط انتقال پرنـد- قـم، پياده سازي شده اسـت. كـارايي ايـن روش در خـط مربوطـه تحت شرايط مختلفـي همچـون خطاهـاي داخلـي، خطاهـاي خارجي، عدم همزماني در نمونه برداري دو پايانـه، انحرافـات فركانسي و انرژي دار كردن خـط بررسـي شـده اسـت. شـبيه سازي هاي انجام شده با اسـتفاده از نـرم افزارهـاي EMTPMATLAB   انجام شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.