بررسي مسئله حريم كابلهاي خودنگهدار هوايي

در اين مقاله موضوع حريم يا فواصل مجاز كابـل خودنگهـدار هوايي) (1ABCتوزيع مورد بررسي قرار گرفته است. با وجود استفاده روزافزون از كابل خودنگهدار هوايي در سطوح ولتـاژ فشارمتوسط و بخصـوص فشارضـعيف در كشـورمان، بـدليل عدم شفافيت مكانيزم تعيين حريم، در اين مورد، اختلافنظـر زيادي بين مجريان، بهرهبرداران و اسـتفاده كننـدگان ايـن نـوع كابل وجود دارد. بههمين دليل سعي شده است ضمن تعريـف مسئله حريم يا فواصل مجاز در بخش توزيع، عوامل مـوثر در تعيين اين فواصل مجاز براي كابل خودنگهـدار هـوايي مـورد بررسي قرار گيرد. در اينجا محاسبه عامل مكانيكي بـه عنـوان فاكتور اصلي تعيين كننده حريم در اطراف اين نوع كابل مورد تاكيد قرار گرفته است و با توصـيف فاصـله ايمنـي بـهعنـوان علـت اصـلي تفـاوت فواصـل مجـاز در اسـتانداردهاي ملـي كشــورهاي مختلــف، ضــمن بررســي برخــي از معتبرتــرين استانداردهاي موجود در دنيا، پيشنهاداتي در مورد مقادير ايـن فواصل مجاز جهت تضمين ايمني شهروندان در كشورمان بيان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *