بررسي مزايا و محدوديت هاي استاندارد IEC 61897در تست و تعيين خصوصيات جاذب ارتعاشي خطوط انتقال نيرو

يكي از تست هاي اساسي براي تسـت كـارآيي جـاذب هـاي ارتعاشي در خطـوط انتقـال تسـت ارتعاشـي آنهـا مـيباشـد. روشهاي مختلفي جهت تعيين رفتار و تواناييهـاي ايـن نـوع جاذب-جاذبها بكاررفتـه و سـازندگان مختلـف بـه روشـهاي متعــددي كــارآيي جاذبهــاي توليــدي را نشــان داده انــد. در استاندارد جديدي كه براي اين موضوع ارائه شده اسـت روش نسبتا مناسبتري در مقايسه با استانداردهاي پيشـين ارائـه شـده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *