بررسي مراكز تست توربين بادي در دنيا با هدف مكانيابي و احداث مركز تست توربين بادي پژوهشگاه نيرو

توربين هاي بادي يكي از سيستم هاي تبديل انرژي هستند كه امروزه به عنوان يكي از مؤلفه هاي توسعه پايدار در جوامع پيشرفته محسوب مي شوند. از اين رو، طرح بومي سازي طراحي و ساخت يك نمونه توربين بادي مگاواتي ملي و به دنبال آن مكانيابي محل احداث مركز تست مرتبط در پژوهشگاه نيرو آغاز گرديد. در اين مقاله پس از بررسي مراكز معتبر تست توربين بادي در دنيا، معيارهاي اصلي مكانيابي محل احداث مركز تست تعيين گرديد. با بررسي مناطق مستعد در محدوده استان هاي قزوين و زنجان و استفاده از روش فرآيند سلسله مراتبي در محيط نرم افزاري ArcGISمناسب ترين محل جهت احداث مركز تست توربين بادي مگاواتی ملی پژوهشگاه تعیین شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *