بررسي مباني نظري و الگوهاي تجربي تجديدساختار در شركتهاي توزيع

در اين مقاله ابتدا مباني نظـري تجديدسـاختار بخـش توزيـع صنعت برق ارائه شده است. آنگاه تجديدساختار بخش توزيع در سه كشور آفريقاي جنوبي، تركيه و استراليا مـورد كنكـاش قرار گرفت و با توجه به تغييـرات در حـال انجـام در بخـش توزيع صنعت برق كشور، پيـشنهادهايي بـراي بهبـود سـاختار بخش توزيع ارائه گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.