بررسي مباني نظري و الگوهاي تجربي تجديدساختار در شركتهاي توزيع

در اين مقاله ابتدا مباني نظـري تجديدسـاختار بخـش توزيـع صنعت برق ارائه شده است. آنگاه تجديدساختار بخش توزيع در سه كشور آفريقاي جنوبي، تركيه و استراليا مـورد كنكـاش قرار گرفت و با توجه به تغييـرات در حـال انجـام در بخـش توزيع صنعت برق كشور، پيـشنهادهايي بـراي بهبـود سـاختار بخش توزيع ارائه گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *